--> Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics along with its free PDF

Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics along with its free PDF

Hanuman Chalisa in Kannada is what are you looking for? Check out Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada & download free PDF to experience bliss

Hello readers! Are you looking for Hanuman Chalisa in Kannada with meaning? You are in the right place.
Hanuman Chalisa in Kannada, Hanuman Chalisa Kannada Lyrics
Welcome to this special post of Hanuman Chalisa Lyrics, in this article, you will get to read Hanuman Chalisa Kannada Lyrics, feel free to download Hanuman Chalisa PDF in Kannada and experience the magic of the beautiful hymn.

If you are in a hurry, scroll down directly to Hanuman Chalisa in Kannada, given below, if you got time to for some awesome information about Hanuman Chalisa in Kannada, Hold On!

Chalisa means Forty Verses prayers. Verses for those praises and pleads to devotion.

The Hanuman Chalisa lyrics in Kannada is given below with starting Doha and ending Doha with complete 40 Chopai's for you.

Hanuman Chalisa Kannada Lyrics


ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ |
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ||
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ |
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ||

ಚೌಪಾಈ

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 ||

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

ದೋಹಾ

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ - ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ - ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ | 
ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | 
ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ |

Hanuman Chalisa Kannada lyrics with meaning inKannada is available on this page for you to read Hanuman Chalisa Kannada and make you day and life blissful and cherish the best moments of your life with Hanuman Ji across your side all the time to help you out.


Hanuman Chalisa Meaning In Kannada

ಓ ಹನುಮಾನ್ ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ನಿಧಿ ಅಹುದು
ಕಪೀಶನೇ ಜಯವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ತೇಜವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ|೧|

ರಾಮನ ದೂತನೇ ಅಳೆಯಲಾರದ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ
ಅಂಜನಾಪುತ್ರನೇ ಪವನ(ಗಾಳಿ)ಸುತನೇ|೨|

ಮಹಾವೀರನೇ, ವಿಕ್ರಮನೇ, ಭಜರಂಗಿ(ವಜ್ರಕಾಯ)
ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ದಿ ನಾಶಮಾಡುವವನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನೇ |೩|

ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನೇ ಸುಬೇಶನೇ(ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ದಾಹರಿಸಿದವನೇ) ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಓಲೆ ಧರಿಸಿದವನೇ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಉಳ್ಳವನೇ |೪|

ಹೇ ಹನುಮಂತ ನೀನು ವಜ್ರಾಯುಧ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದಿರುವೆ
ಮುಂಜಿ ಎಂದರೆ ಮುಂಜ ಹುಲ್ಲಿನ ಯ್ಗನೋಪವೀತ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನೇ|೫|

ಶಂಕರನ ರೂಪನೇ, ಕೇಸರಿನಂದನನೇ
ತೇಜ, ಪ್ರತಾಪ ಉಳ್ಳವನೇ ಮಹಾಜಗ ವಂದಿತನೇ|೬|

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನೇ ಅತಿ ಚತುರನೆ
ರಾಮನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಆತುರವಿದೆ |೭|

ಪ್ರಭುಚರಿತೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದಪಡುತ್ತೀಯ
ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ನಿನ್ನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ |೮|

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ತಳೆದು ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ
ಭಯಂಕರ ರೂಪ ತಳೆದು ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟೆ|೯|
ಭಯಂಕರ ರೂಪ ತಳೆದು ಅಸುರರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ
ಚಂದ್ರವಂಶದ ರಾಮನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದೆ|೧೦|

ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದೆ
ರಘುವೀರನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ|೧೧|

ರಘುಪತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಹೊಗಳಿದ
ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು ಭರತನಂತೆ ತಮ್ಮ|೧೨|

ಸಹಸ್ರ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಆದಿಶೇಷನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ|೧೩|

ಸನಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುನಿಗಳು,
ನಾರದ, ಶಾರದೆ ಮತ್ತು ಆದಿಶೇಷ |೧೪|

ಯಮ, ಕುಬೇರ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರು
ಕವಿ, ಹಾಡುಗಾರರು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ|೧೫|

ನೀನು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ
ರಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿಸಿ ರಾಜಪದವಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ|೧೬|

ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಿಭೀಷಣ ಒಪ್ಪಿದ
ಲಂಕೇಶ್ವರನೆಂದು ಇಡೀ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲವನಾದ|೧೭|

ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರಿದೆ ಭಾನು ತಲುಪಿದೆ
ಮಧುರ ಫಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ|೧೮|

ಪ್ರಭುವಿನ ಉಂಗುರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ
ಸಾಗರ ಹಾರಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ |೧೯|

ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಜಗತ್ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ
ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ|೨೦|

ರಾಮ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೀನು ರಕ್ಷಕ
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ |೨೧|

ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ
ನೀನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ |೨೨|

ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ವಧಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧಯವಷ್ಟೇ
ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತವೆ |೨೩|

ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಹಾವೀರನ ನಾಮ ಯಾವಾಗ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಆಗ |೨೪|

ರೋಗಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ,  ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ
ಈ ಮಹಾವೀರನ ನಿರಂತರ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ |೨೫|

ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ
ಮನ, ಕಾರ್ಯ, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ |೨೬|

ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ರಾಮ ರಾಜ
ನೀನು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ |೨೭|

ಬಹಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ
ಅವರಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ |೨೮|

ನಾಲಕ್ಕೂ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ತುಂಬಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ |೨೯|

ಸಾಧು ಮತ್ತು ಸಂತರಿಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಕ
ಅಸುರರಿಗೆ ರಾಮ ಆತ್ಮೀಯ |೩೦|

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವನಿಧಿಗಳ ಕೊಡುವವನೇ
ಹೇಗೆ ಜಾನಕಿ ನಿನಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಳೋ ಹಾಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ |೩೧|

ರಾಮ ರಸಾಯನ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ
ಸದಾ ನೀನು ರಾಮ ದಾಸನಾಗಿರುತ್ತೀಯ |೩೨|

ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಮನು ಸಿಗುತ್ತಾನೆ
ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳ ದುಃಖ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ |೩೩|

ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಘುಪತಿಯ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ
ಹರಿಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ |೩೪|

ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸದಿದ್ದರೂ
ಹನುಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ |೩೫|

ಸಂಕಟ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋವು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ
ಅದು ಯಾರಿಗೆಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ |೩೬|

ಜಯವಾಗಲಿ ಹನುಮನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಹೇ ಗುರುದೇವನ ಹಾಗೆ |೩೭|
ಯಾರು ಇದನ್ನು ನೂರು ಸಲ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ
ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ |೩೮|

ಯಾರು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಓದುತ್ತಾರೋ
ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರೀಶನೇ ಸಾಕ್ಷಿ |೩೯|

ತುಳಸಿದಾಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿದಾಸರು
ಒಡೆಯನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು |೪೦|

Our site offers Hanuman Chalisa lyrics in many different languages. The significant advantage of our websites is that you can find the lyrics in your desired language or mother tongue so that the lyrics are easy to understand and listen to.

There are different styles and formats of Hanuman Chalisa lyrics available on the internet. Some of them are written in Kannada, some in Hindi, and some in other regional languages. The style varies according to which language the music is written in. But in all, the lyrics remain the same.

if you want the lyrics of Hanuman Chalisa in other languages like Bengali, Hindi Kannada, etc. then go ahead and click on your desired language given below. 
That is a wrap, go ahead and read the lyrics of Hanuman Chalisa in Tamil, Hindi, Malayalam, Telugu, Bengali, Gujarati by clicking the link below whichever you like to read in your desired language.

Download Hanuman Chalisa PDF in Kannada 
The idea and motto of this post were to provide you Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada and help you out if you liked our post on Hanuman Chalisa Kannada and if it was helpful to you then consider sharing it with your dear ones and give us your feedback in the comment section.

COMMENTS

Name

BajrangBaan,1,English,2,HanumanChalisa,7,PDF,7,
ltr
item
Hanuman Chalisa Lyrics: Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics along with its free PDF
Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics along with its free PDF
Hanuman Chalisa in Kannada is what are you looking for? Check out Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada & download free PDF to experience bliss
https://1.bp.blogspot.com/-ENVRws-GfJA/Xl51Pq0gUEI/AAAAAAAAADA/6H00n9guNi0P3_kqiqfeLRr5Bkt_wN9-QCLcBGAsYHQ/s640/HANUMAN%2BCHALISA%2B%25288%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-ENVRws-GfJA/Xl51Pq0gUEI/AAAAAAAAADA/6H00n9guNi0P3_kqiqfeLRr5Bkt_wN9-QCLcBGAsYHQ/s72-c/HANUMAN%2BCHALISA%2B%25288%2529.png
Hanuman Chalisa Lyrics
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/2020/03/hanuman-chalisa-kannada.html
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/2020/03/hanuman-chalisa-kannada.html
true
4516465869348738289
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy