--> Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics along with its free PDF

Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics along with its free PDF

Hanuman Chalisa in Malayalam is what are you looking for? Check out Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam & download free PDF to read

Hello readers! Are you looking for Hanuman Chalisa in Malayalam? You are in the right place.
Hanuman Chalisa in Malayalam, Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics
Welcome to this special post of Hanuman Chalisa Lyrics, in this article, you will get to read Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics, feel free to download Hanuman Chalisa PDF in Malayalam and experience the magic of the beautiful hymn.

If you are in a hurry, scroll down directly to Hanuman Chalisa in Malayalam, given below, if you got time to for some awesome information about Hanuman Chalisa in Malayalam, Hold On!

Chalisa means Forty Verses prayers. Verses for those praises and pleads to devotion.

The hanuman Chalisa lyrics in Malayalam is given below with starting Doha and ending Doha with complete 40 Chopai's for you.

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

ദോഹാ

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||

ധ്യാനമ്

ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് |
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ അനിലാത്മജമ് ||
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് |
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ||

ചൌപാഈ

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ||3 ||

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന || 6 ||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ || 13 ||

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||

ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||

സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||

ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||

അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ || 39 ||

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||

ദോഹാ

പവന തനയ സംകട ഹരണ - മംഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത - ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ | 
പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | 
ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ |

Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam is available on this page for you to read Hanuman Chalisa Malayalam and make you day and life blissful and cherish the best moments of your life with Hanuman Ji across your side all the time to help you out.

Our site offers Hanuman Chalisa lyrics in many different languages. The significant advantage of our websites is that you can find the lyrics in your desired language or mother tongue so that the lyrics are easy to understand and listen to.

There are different styles and formats of Hanuman Chalisa lyrics available on the internet. Some of them are written in Malayalam, some in Malayalam, and some in other regional languages. The style varies according to which language the music is written in. But in all, the lyrics remain the same.
if you want the lyrics of Hanuman Chalisa in other languages like Bengali, Malayalam Malayalam, etc. then go ahead and click on your desired language given below. 

That is a wrap, go ahead and read the lyrics of Hanuman Chalisa in Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Gujarati by clicking the link below whichever you like to read in your desired language.

Download Hanuman Chalisa PDF in Malayalam 
The idea and motto of this post were to provide you Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam and help you out if you liked our post on Hanuman Chalisa Malayalam and if it was helpful to you then consider sharing it with your dear ones and give us your feedback in the comment section.

COMMENTS

Name

BajrangBaan,1,English,2,HanumanChalisa,7,PDF,7,
ltr
item
Hanuman Chalisa Lyrics: Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics along with its free PDF
Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics along with its free PDF
Hanuman Chalisa in Malayalam is what are you looking for? Check out Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam & download free PDF to read
https://1.bp.blogspot.com/-Q6ZH84BL5TA/Xl5z85abTOI/AAAAAAAAAC0/BZDdUxs25cs6-s_gePVi605VpHCxFGkjgCLcBGAsYHQ/s640/HANUMAN%2BCHALISA%2B%25286%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-Q6ZH84BL5TA/Xl5z85abTOI/AAAAAAAAAC0/BZDdUxs25cs6-s_gePVi605VpHCxFGkjgCLcBGAsYHQ/s72-c/HANUMAN%2BCHALISA%2B%25286%2529.png
Hanuman Chalisa Lyrics
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/2020/03/hanuman-chalisa-malayalam.html
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/
https://www.hanumanchalisalyrics.co.in/2020/03/hanuman-chalisa-malayalam.html
true
4516465869348738289
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy